Bezpečnost práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

  • Školení BOZP
  • Odborný audit v problematice BOZP s návrhem na odstranění nedostatků
  • Prohlídky pracoviště, kontroly při práci
  • Vstupní instruktáže
  • Zhodnocení rizik
  • Vypracování potřebné dokumentace (analýza rizik, směrnice pro řízení BOZP, s. pro přidělení OOPP, a další směrnice, místní provozní řády, traumatologický plán, harmonogram revizí, osnovy školení, bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení …)
  • Aktualizace dokumentace
  • Konzultace při pracovních úrazech
  • Zajištění funkce externího bezpečnostního technika osobou odborně způsobilou