BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka BOZP) je interdisciplinární nebo též mezivědní obor, který lze definovat také jako legislativou stanovená pravidla nebo opatření, která mají při správné realizaci snížit pravděpodobnost poškození zdraví na pracovišti nebo při práci. Do souboru opatření spadají jak technická opatření, tak opatření organizační a výchovná. Jedná se o souhrn opatření, který je stanoven platnou legislativou a zaměstnavatelem.

Pro všechny podnikatele!

Nespecializujeme se jen na jeden či dva druhy činností. Zákonná povinnost mít zpracovanou dokumentaci BOZP se vztahuje na všechny podnikatele. Vyřešením bezpečností práce a požární ochrany se sníží jednak pravděpodobnost vzniku újmy (škoda na zdraví a životě) a škody na věci, ale rovněž i možné pokutě udělované kontrolním orgánem, která sahá až do miliónů korun.

 • Živnostníci (OSVČ)
 • Malé i střední firmy
 • Školy
 • Zdravotnické zařízení
 • SVJ, bytová družstva, bytové domy
 • Státní správa
 • Dětské koutky

Pro všechny podnikatele!

Nespecializujeme se jen na jeden či dva druhy činností. Zákonná povinnost mít zpracovanou dokumentaci BOZP se vztahuje na všechny podnikatele. Vyřešením bezpečností práce a požární ochrany se sníží jednak pravděpodobnost vzniku újmy (škoda na zdraví a životě) a škody na věci, ale rovněž i možné pokutě udělované kontrolním orgánem, která sahá až do miliónů korun.

 • Živnostníci (OSVČ)
 • Malé i střední firmy
 • Školy
 • Zdravotnické zařízení
 • SVJ, bytová družstva, bytové domy
 • Státní správa
 • Dětské koutky

Povinnosti majitelů firem v oblasti BOZP

Majitelé firem mají celou řadu povinností:

 • Zpracování dokumentace BOZP, která musí být následně pravidelně aktualizována.
 • Nejdůležitější z povinností v oblasti BOZP je vypracování registru rizik, kategorizaci prací.
 • Nesmí se opomenout na pravidelné prověrky BOZP, pravidelná školení včetně záznamů.
 • Nutností je zajistit pracovnělékařské prohlídky, zajištění osobních ochranných prostředků (OOPP).
 • Zabezpečit, aby zaměstnanci nevykonávali žádné zakázané práce, zajistit bezpečnost pro práci žen a mladistvých.
 • Přese všechno snažení však může dojít k pracovnímu úrazu. Zákonnou povinností je evidovat a hlásit pracovní úrazy.

Jak služba BOZP vlastně funguje?

Je to jednoduché o nic se nemusíte starat. My Vám vedeme BOZP a PO (zpracujeme dokumentaci a vše potřebné) a v případě kontroly Vás zastoupíme u OIP, HZS, KHS.

Kolik mě bude stát správa BOZP a PO?

Naše komplexní roční služby vč. zastupování u kontrol (Váš náklad v BOZP a PO) stojí od 6 000 Kč ročně.
V případě velkých firem bude cena tvořená dohodou.

PO

Požární ochranou se rozumí souhrn technicko-organizačních opatření, která zabraňují vzniku požáru nebo vzniku výbuchu s následným požárem. Opatření jsou tu pro ochranu osob, zvířat a také majetku v případě, že by došlo k nežádoucímu a neočekávanému požáru. Mají také zamezit jeho šíření se. Jednotlivá opatření vyplývají z požadavků platných předpisů, zákonů a norem v oboru požární bezpečnosti.

Povinnosti majitelů firem v oblasti PO

Z pohledu požární ochrany na majitele s firem také spadají povinnosti, které je třeba dodržovat a které se nesmí podceňovat. Jednou z povinností je zařadit činnost do příslušné kategorie požárního nebezpečí, také se musí vést dokumentace požární ochrany, kterou je třeba pravidelně aktualizovat. Povinností je vést požární knihu a musí být vypracovaná požární směrnice.

Další povinnosti

K dalším povinnostem požární ochrany patří například:

 • Vedení přehledu prostředků požární ochrany, které podléhají pravidelným kontrolám a revizím.
 • Provádění preventivních požárních prohlídek.
 • Vypracování poplachové směrnice.
 • Vedení požární knihy.

Státní kontrolní orgány provádějí neohlášené kontroly společností i OSVČ.
V případě nedodržení povinné dokumentace stanoví orgán pokutu za každý zjištěný nedostatek.

O Společnosti

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany…

Brož Lakosilová s.r.o.

Sídlo: Zenklova 139/224,
PSČ 182 00, Praha 8 – Kobylisy

IČO: 27595790
DIČ: CZ27595790

Kontakt pro klienty

 • Stanislav Brož
 • (+420) 602 435 813
 • standa@brozlakosilova.cz
 • Běla Lakosilová
 • (+420) 602 663 326
 • bela@brozlakosilova.cz